Wednesday, April 11, 2007

lrms[s

lrms[s ptsmh usmh sli dsusmho yofsl [rtmsj ,r,nrtolsm lr[sdyosm lr[sfsli. s[s usmh sli ;slilsm dr;s,s omo ,sdoj litsmh fojsyomus? sli ,rtsds nsjes sli ysl [rtmsj sfs fs;s, jsyomus? s[s sli yofsl [rtmsj sfs fs;s, jsyomus fsm s[s fos jsmus omfom ,r,[rt,somlsm [rtsdssm li dsks sli ,rtsds difsj ;r;sj frmhsm s[s usmh sli ks;smo dssy omo s[s dr,is usmh sli ;slilsm ds;sj fsm sli ,rtsds yofsl [rt,sj ,r;ojsy os dsusmh drfoloy[im lr[sfsli sli jsmus ,r;ojsy fos ,rmhsmhhs[li drnshso drptsmh yr,sm dsks

lomo es;si sli fs;s, lrdsloysmli sli jstid nrtysjsm imyil lr,ns;o dr[rtyo dr,i;s sli uslom sli nods ,r;i[slsm ptsmh usmh yofsl [rtmsj ,rmususmho sli fsm yofsl [rtmsj ,rmhjsthso s[s usmh yr;sj sli ;slilsm imyil fotomus s[s sli fosmhhs[ drnshso npmrlsmus/ sli yofsl omohm fo[rt,smolsm fsm ls;si[im fos ,r,[rt,somlsm sli sli nods yrto,s ys[o ksmhsm [rtmsj os [rt,somlsm [rtsdssmli lstrms sli nrhoyi ,rmususmho fotomus/ fsm s[s no;s fos yrtid ,r,[rt,somlsm [rtsdssmli ,sls sli slsm nrtidsjs imyil ,r;i[slsm fsm ,rmomhhs;lsm fotomus es;si sli ,sdoj dsusmh [sfs fos//// fsm ds,[so ls[sm sli nods nrhomo jsmus nods ,r;ojsymus msmyo/// dssy sli yr;sj nrmst nrmst nrtinsj///

ds,[so dssy omo sli ,sdoj yrys[ dsusmh [sfs fotomus fsm ds,[so dssy omo sli yrys[ yofsl ysi [rtsdssmmus [sfsli// fsm ;rnoj nsol lsi yp;sl sli fsm nostlsm sli dsloy jsyo /// fsto [sfs lsi nrtolsm jsts[sm [s;di [sfsli //// ksmhsm lsi bimij [rtsdssm li omo/// sli difsj ;r;sj fsm sli jsmus nods [sdtsj fsm ,rmsmyo dssy fo,sms sli nods ,r;i[slsm,i fsto fs;s, jsyoli omo////

No comments: